خانه یادداشت و نقد ورزشگاه یادگار امام (ره) و رنج بی پایان چمن