خانه عکس نوشت انگلیس سال ۱۹۵۵، ۸۸ زمین فوتبال در یک مکان