خانه اخبار ورزشگاه زیتون زنجان تا پایان شهریورماه ۹۷ افتتاح می شود