خانه اخبار ورزشگاه اختصاصی مس کرمان در صورت تامین اعتبار سال ۹۷ افتتاح می شود