خانه اخبار گفتگوی مدیرعامل شرکت توسعه با روزنامه اعتماد در خصوص اماکن ورزشی/ بخش اول