خانه اخبار مخمل سبز ورزشگاه امام رضا(ع)، سرمایه ملی نیازمند نگهداری ملی