خانه اخبار ۶۰ درصد ورزشگاه های چهارمحال و بختیاری فرسوده است