خانه اخبار اختصاص ۳ میلیارد تومان برای رفع نواقص ورزشگاه غدیر اهواز