خانه اخبار لغو یک بازی فوتبال به دلیل ترس تماشاگران!