خانه اخبار عباسی: قول بازی در ورزشگاه امام‌ رضا (ع) داده شده اما بحث مالی هم وجود دارد