خانه یادداشت و نقد چمن ورزشگاه آزادی فاجعه است؛ علت بلند نگه داشتن چمن ورزشگاه چیست؟