خانه اخبار سلطانی فر: امکانات امنیتی در بیشتر ورزشگاه ها در حد استاندارد جهانی است