خانه اخبار بهره‎برداری از فاز نخست ورزشگاه کارگران نیازمند ۲۴ میلیارد ریال اعتبار است