خانه یادداشت و نقد وعده‌؛ تنها سهم ورزشگاه هفت تیر بابل از مسئولان