خانه اخبار نصب چادرهای سقف نقش‌جهان به زودی آغاز می‌شود