خانه اخبار بهره برداری از دو پروژه بزرگ ورزشی کرمانشاه در سال ۹۷