خانه اخباراخبار داخلی ایران-ترکیه؛ در ورزشگاه فاتح تریم