خانه اخبار بهره برداری از مجموعه ورزشی سرپل ذهاب تا پایان شهریورماه