خانه اخبار ورزشگاه ۱۵هزار نفری زنجان ۲۲ بهمن امسال افتتاح می شود